Structural dynamics evidencing plasmon-induced reduction in Graphene Oxide

発表者 Masaki Hada, Ikufumi Katayama, Kohei Ichiyanagi, Wang Chen, Shota Mizote, Takayoshi Sawa, Takayuki Suzuki, Takeshi Nishikawa, Yoshifumi Yamashita, Takayoshi Yokoya, Toshio Seki, Jiro Matsuo, Tomoaki Tokunaga, Ryo Fukaya, Shunsuke Nozawa, Yasuo Minami, Yusuke Arashida, Kenji Tsuruta, Shin-ya Koshihara, Yasuhiko Hayashi, Shinichi Adachi, Jun Takeda, Yuta Nishina

会議名 Gordon Research Conference “Ultrafast Phenomena in Cooperative Systems”

開催場所 Galveston, Texas, USA

発表年月 2018年2月4日-9日

発表形式 ポスター