Structural dynamics evidencing plasmon-induced reduction in Graphene Oxide

Member Masaki Hada, Ikufumi Katayama, Kohei Ichiyanagi, Wang Chen, Shota Mizote, Takayoshi Sawa, Takayuki Suzuki, Takeshi Nishikawa, Yoshifumi Yamashita, Takayoshi Yokoya, Toshio Seki, Jiro Matsuo, Tomoaki Tokunaga, Ryo Fukaya, Shunsuke Nozawa, Yasuo Minami, Yusuke Arashida, Kenji Tsuruta, Shin-ya Koshihara, Yasuhiko Hayashi, Shinichi Adachi, Jun Takeda, Yuta Nishina

Conference Gordon Research Conference “Ultrafast Phenomena in Cooperative Systems”

Venue Galveston, Texas, USA

Date February 4-9, 2018

Style Poster