Photoinduced insulator-metal transition in Pr0.5Ca0.5CoO3 as studied by femtosecond spectroscopy

Authors Yoichi Okimoto, Xianzhou Peng, Mieko Tamura, Takaaki Morita, Ken Onda, Tadahiko Ishikawa, Shin-ya Koshihara, Naoyuki Todoroki, Toru Kyomen, and Mitsuru Itoh

Journal J. Phys. Conf. Ser. (2009) 148, 012019  Date 2009 
DOI 10.1088/1742-6596/148/1/012019