100-picosecond Time-resolved X-ray Absorption Fine Structure of FeII(1,10-phenanthroline)3

Authors Tokushi Sato, Shunsuke Nozawa, Kouhei Ichiyanagi, Ayana Tomita, Hirohiko Ichikawa, Matthieu Chollet, Hiroshi Fujii, Shin-ichi, Adachi, Shin-ya Koshihara,

Journal J. Phys. Conf. Ser. (2009) 148, 012035  Date 2009
DOI 10.1088/1742-6596/148/1/012035