Photoinduced oxygen transport in cobalt double-perovskite crystal EuBaCo2O5.39

Authors Author links open overlay panelMasaki HadaSatoshi OhmuraTadahiko Ishikawa,Masaki Saigo,Naoya Keio,Wataru Yajima,Tatsuya Suzuki,Daisuke Urushihara,Kou Takubo,Yusuke Masaki,Makoto Kuwahara,Kenji Tsuruta,Yasuhiko Hayashi,Jiro Matsuo,Takayoshi Yokoya,Ken Onda,Fuyuki Shimojo,Muneaki Hase,Sumio Ishihara,Toru Asaka,Nobuyuki Abe,Taka-hisa Arima,Shin-ya Koshihara,Yoichi Okimoto

Journal Applied Materials Today

Volume 24

pages 101167

Date  2 Sep.2021

DOI 10.1016/j.apmt.2021.101167