National conference

 • 416 . 光励起によりキラリティー反転を示すコバロキシム錯体結晶の光学特性

  発表者 池田勝佳、植草秀裕、大橋裕二、腰原伸也

  会議名 日本物理学会2003秋季大会

  開催場所 岡山県

  発表年月 2003年9月

 • 417 . 光は量子揺らぎを制御できるか?-量子常誘電状態における光・電場誘起巨大誘電応答-

  発表者 武貞正樹、八木駿郎、伊藤満、腰原伸也

  会議名 日本物理学会2003秋季大会

  開催場所 岡山県

  発表年月 2003年9月

 • 418 . フォトニクスと非平衡物理学は何を生みだすか?-光磁石からダイアモンドナノ加工まで-

  発表者 腰原伸也

  会議名 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科セミナー

  開催場所 石川県

  発表年月 2003年4月

 • 419 . (EDO-TTF)2PF6の金属絶縁体転移における光励起効果

  発表者 内田直樹、太田明、深谷創一、石川忠彦、腰原伸也、矢持秀起、斎藤軍治

  会議名 日本物理学会第58回年次大会

  開催場所 宮城県

  発表年月 2003年3月

 • 420 . 紫外低温近接場光学顕微鏡によるGaN薄膜の観測

  発表者 穂坂紀子、高橋公一、松田一成、近藤剛、物部秀二、宗片比呂夫、斎木敏治、腰原伸也

  会議名 日本物理学会第58回年次大会

  開催場所 宮城県

  発表年月 2003年3月