Photoreaction via Non-resonant Two-Photon Excitation. Selective Silylene Extrusion from 2,2-Diphenyltrisilane

Authors S.KOSHIHARA, Y.TOKURA, N.SARUKURA, Y.SEGAWA, T.KODA and K.TAKEDA

Journal Syn. Metals
Volume 70  Page 1225-1226  Date 1995